Du är : Start Köpvillkor
Villkor PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Administrator   
2009-08-14 19:08

Vi lämnar 6 mån. räntefri kredit efter sedvanlig kreditkontroll. Vi samarbetar med Santander Consumer Bank, Swedbank Finans samt Handelsbanken Finans. PayPal

Genom vårt samarbete med Santander Consumer Bank kan vi
erbjuda finansiering till förmånliga villkor.

Pris Månadskostnad*
15000 kr 298 kr/mån
17500 kr 342 kr/mån
20000 kr 386 kr/mån
22500 kr 430 kr/mån
25000 kr 473 kr/mån
27500 kr 517 kr/mån
30000 kr 561 kr/mån
32500 kr 605 kr/mån
35000 kr 649 kr/mån
40000 kr 737 kr/mån
50000 kr 913 kr/mån
60000 kr 1089 kr/mån
70000 kr 1264 kr/mån
80000 kr 1440 kr/mån
90000 kr 1616 kr/mån
100000 kr 1792 kr/mån

*Månadskostnaden är beräknad på 72 mån avbetalningstid
Uppläggningsavgift 495 kr Aviavgift 25 kr tilkommer
Årsränta 7,85%
Effektiv ränta vid 10 000 kr 12,82%
och vid 100 000 kr 8,53%

Tillämplighet
Dessa köpvillkor är tillämpliga om Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

Beställning
Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att LBT AB lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.

Priser
Alla priser är angivna i svenska kronor inklusive moms. För privatpersoner sker försäljning mot kontant betalning. Med kontant betalning avses direktbetalning. För försäljning till omyndig eller underårig krävs målsmans godkännande. LBT AB råder ej över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället, oavsett om priserna efter det att order lagts går antingen upp eller ner. Dock reserverar vi oss för fel i prisuppgifter i samband med skrivfel eller fel i shoppingsystemet.

Leveranser
Alla leveranser sker med av oss vald speditör, enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning, vanligtvis Bussgods AB. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till LBT AB vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att LBT AB effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet. Leverans sker endast inom Sverige i fall ej annat avtalats.

Förändring av order
Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras. Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker på två sätt, vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas, eller att montering av datorsystem påbörjats. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts in speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från LBT AB.

Ej utlöst försändelse
Vid ej utlöst försändelse debiteras frakt tur och retur, postförskottsavgift samt montering och demontering av system i förekommande fall. Utöver detta uttages en avgift för administration på 50:-. Denna avgift avser täcka de kostnader vi haft i samband med effektuering av order, såsom lagerhållning, hantering, packning, återförsel av vara, värdeminskning samt eventuella inkassokostnader. I fall försändelse ej löses ut inom skälig tid från ankomst avhämtningsställe, vanligtvis inom nio (9) dagar från ankomst kan LBT AB debitera ytterligare kostnader i form av värdeminskning samt ränta, motsvarande gällande diskonto +8%.

Reklamationer
Privatpersoner har enligt konsumentköplagen två (2) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.

Returer
I samtliga fall en vara återsändes till oss skall utförlig felbeskrivning medföljas produkten, samt tillse att varan emballeras väl. Ersättning för fraktkostnad kan ej begäras i efterhand av administrativa skäl. Om returanledningen är garanti, eller reklamation, och fel ej kan påvisas, pga otillräcklig dokumentation av fel, om varan ej är defekt, om garantin är utgången eller förverkad, tex pga ovarsamt eller felaktigt handhavande, utgår hanteringsavgift om 300:- inkl. moms + kostnader för leverans tur och retur. Försändelser vilken skickas mot efterkrav, mottages ej av LBT AB. Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med llikvärdig om identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.

Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. I fall varor man beställt ej kan nyttjas på därför avsett vis, exempelvis inkompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes åndå i vissa fall återköp. I sådana fall står köparen samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt. I sådana fall innehålles 20% av varuvärdet för att täcka kostnader för hantering av returen.

Information
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och LBT AB kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från LBT ABs sida, som gör att LBT AB ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att LBT AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Senast uppdaterad 2015-02-10 12:27
 

 

 

Senaste produkt

Vikplog
Vikplog
43 750.00 SEK